Iskanje


Program srednje baletne šole, modul A

POGOJI ZA VPIS

1. Uspešno končana osnovna šola.

2. Posebna plesna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu baletne šole in obsega:

II. PLESNA SMER
A – Balet

Posebna nadarjenost za ples, ki se ugotavlja s preizkusom znanja, s katerim kandidat dokaže:

  • znanje klasičnega baleta v obsegu šestih razredov baletne šole - obsežnejši in zahtevnejši program;
  • znanje nauka o glasbi v obsegu dveh razredov baletne šole;
  • zdravniško spričevalo, s katerim se ugotavlja splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopala), antropometrične meritve (sorazmerja med deli telesa).

V program umetniške gimnazije glasbene oz. plesne smeri se lahko izjemoma vpiše učenec, ki izkaže izredno nadarjenost in ne izpolnjuje vseh pogojev za vključitev v program (npr. končana osnovna šola, znanja dopolnilnega predmeta NOG). V takih primerih šola s posebno pogodbo določi pogoje vpisa.

Dijaki, ki že obiskujejo, bodo obiskovali ali so že končali srednješolski vzgojno-izobraževalni program, se lahko na podlagi 18. člena Zakona o gimnazijah vključijo vzporedno tudi v program umetniške gimnazije. Posebnosti takega izobraževanja določa šola.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

  • V drugi oziroma naslednje letnike lahko napredujejo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov v predhodnem letniku.
  • Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4.letnik, opravi vse po programu določene obveznosti ter uspešno opravi maturo.
  • Program omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, matematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.
  • Matura se opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.


NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki določajo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.
Dostopnost